7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

27 Temmuz 2022 Çarşamba

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU
       5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Enstitümüz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde (07.11.2022 tarihi 17.30’ a kadar) Enstitümüze şahsen istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

       05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

 Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacaklardır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler:

Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir ve başvuru tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır)
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyruklular için Pasaport fotokopisi)
Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
7417 Sayılı Kanunun ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 83. Maddeden Yararlanmak İsteyenler için Başvuru Dilekçesi