Genel Bilgiler

Kuruluş:
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 4 Ekim 2019 tarih ve 30908 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 1614 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur.
Gelişim: 
Enstitümüz  2011-2012  Öğretim  Yılında;  İnsani  Bilimler  ve  Edebiyat  Fakültesi Binasında; Türk Dili ve Edebiyatı  Ana Bilim Dalı Bünyesinde 1’i yabancı uyruklu 12 yüksek lisans, 6  doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, 109 tezli yüksek lisans, 21 doktora olmak üzere 130 kişi mezun olmuştur. Kuruluşundan buyana Ana Bilim Dallarının sayısı 19’a yükselmiştir.
Lisansüstü Öğrenci Sayıları : Lisansüstü Öğrenci sayılarına ulaşmak için Tıklayınız .
Ana Bilim Dalı:
Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapılan programlar ilgili tablo aşağıdaki gibidir. 

 

Programlar Yüksek Lisans   Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı     
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı  
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı    
İşletme Ana Bilim Dalı  
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı  
Tarih Ana Bilim Dalı  
Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı  
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı  
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı  
Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı  
Sosyoloji Ana Bilim Dalı  
Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı  
Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı  
İktisat Ana Bilim Dalı  
İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı     
Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı  
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı  
Felsefe Ana Bilim Dalı                                                        
Sayı Yüksek Lisans Doktora Tezsiz Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Sayı 19 1 1
Bilim Dalı Sayı  35
           
 
 

MisyonKapsamlı ve katılımcı programlarla yenilikçi organizasyonlarda görev alabilecek, analitik düşünen, etik değerleri yüksek, alanlarında liderlik yapabilecek, bilim üreten ve bunun topluma aktarılmasını sağlayan nitelikli mezunlar yetiştirebilmek. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde üniversitelerdeki gelişmeleri takip etmek, onlarla işbirliği yaparak çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak.
Vizyon
En üst düzey kalite standartlarında günceli yakalayan öğretim, evrensel ölçekte araştırma ortamı, girişimciliği destekleyen programlar, uluslararası işbirliği ve katılım, yerel ve ulusal gelişime katkı için yol ve yöntemler belirlemektir. 
Yer: Enstitü 2013 yılı Kasım ayından itibaren Çamlıçatak Kampüsü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasının üçüncü katında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Enstitümüz, Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Müdür, Müdür Yardımcısı, Sekreter ve İdari Personelle faaliyetlerini yürütmektedir. Bu birimler Enstitü ve Anabilim Dallarımızda lisansüstü öğretimin yürütülmesini, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu sağlar. 
Akademik ve idari personelin terfisi, öğrenci seçimi, tüm düzeylerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini, kurumun misyon ve amaçları doğrultusunda; yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak yürütür.
Merkezi düzeydeki yöneticilerin, idari birimlerin ve Fakülte/Enstitünün rolleri ilgili Yönetmelikler/Kanunlar çerçevesindedir. Kurumumuzla Fakülteler arasındaki koordinasyon iyi bir şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim ve idari hizmetlere ilişkin sorunlarını gidermede kurumumuz yönetimi, ilgili öğretim elemanları ile işbirliği yapmaktadır.          
İnsan Kaynakları
Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurum başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bir kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde organize edebilmesi gerekir. Bunun için de çalışanlar; bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmeli ve bu alanlarda yükselmelerine imkan sağlanmalıdır. Ardahan Üniversitesi, genel personel ve ücret politikaları gibi çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlayan bazı faktörleri göz önünde bulundurarak, insan kaynaklarını nasıl geliştirebileceğini sürekli olarak sorgulamakta ve bu doğrultuda çalışanların çağdaş tekniklerden yararlanmasını sağlamaktadır.
Enstitünün Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Günümüzde, lisans eğitiminden sonra daha üst düzeyde uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve lisansüstü eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Amaç, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve inceleme yapacak elemanlar yetiştirmektir
Enstitümüz, büyük bir sorumluluk ve özveriyle; üstün nitelikli, çağdaş, dinamik; özgüvenli insanlar yetiştirip, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinerek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.
Stratejik Hedefler
Bu çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olmasını sağlamak ve bu alanlarda bilim adamı yetiştirmektir.

Hedef; Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek, programlar hazırlayıp sürdürmek ve sonuca ulaştırmaktır.
Temel Politikalar ve Öncelikleri
Enstitümüzde,  eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri düzenli bir şekilde yapılarak, kaliteyle ilgili hususlar Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitümüz Kurullarında görüşülerek, giderilmesi gereken eksiklikler ile bu konuda önlemler alınmaya çalışılmaktadır.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili, çerçeve yönetmeliğine bağlı kalarak, uygulama farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla diğer enstitülerle birlikte yeni düzenlemeler yapmaktadır.